6 tháng đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 97 nghìn tỷ đồng

19:10 | 26/07/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Báo cáo của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm về thị trường bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 96.799 tỷ đồng (tăng 16,22% so với cùng kỳ năm 2020). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 29.981 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 66.818 tỷ đồng.
6 tháng đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 97 nghìn tỷ đồng
Doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 97 nghìn tỷ đồng/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.v

Theo báo cáo, hiện trên thị trường bảo hiểm có 73 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 21 doanh nghiệp mô giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Tổng tài sản của các doanh nghiệp trên ước đạt 633.757 tỷ đồng (tăng 22,68% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 531.535 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, kết quả đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 520.543 tỷ đồng (tăng 25,82% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 54.172 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 466.371 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 396.855 tỷ đồng (tăng 21,09% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 27.806 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 369.049 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 149.677 tỷ đồng (tăng 35,45% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 34.442 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 115.235 tỷ đồng.

Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 25.511 tỷ đồng (tăng 14,18% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 9.905 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 15.606 tỷ đồng.

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua mô giới bảo hiểm ước đạt 6.388 tỷ đồng (tăng 11,28% so với cùng kỳ năm trước), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 4.154 tỷ đồng (tăng 14,4% so với cùng kỳ), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 2.234 tỷ đồng (tăng 5,91% so với cùng kỳ);

Tổng doanh thu môi giới bảo hiểm ước đạt 548 tỷ đồng (tăng 13,72% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 416 tỷ đồng (tăng 16,47% so với cùng kỳ), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 86 tỷ đồng (tăng 4,06% so với cùng kỳ), doanh thu dịch vụ phụ trợ bảo hiểm ước đạt 46 tỷ đồng (tăng 9,21% so với cùng kỳ).

https://kinhtexaydung.petrotimes.v

Huy Tùng