Tổng cục Dầu khí đã thành lập các trường đào tạo nào?

14:15 | 17/08/2021

|
Đào tạo một đội ngũ công nhân cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý đủ sức làm chủ được ngành công nghiệp dầu khí, tiến lên tự lực phát triển ngành ở thế kỷ sau.
Tổng cục Dầu khí đã thành lập các trường đào tạo nào?
Người lao động làm việc tại giàn khoan/Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Căn cứ Nghị Quyết 244-NQ/TW ngày 09/08/1975 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành dầu khí là “có kế hoạch tích cực chuẩn bị cán bộ, công nhân để đưa đi đào tạo ở nước ngoài, chú ý đào tạo cán bộ quản lý, luật pháp, thương mại quốc tế, cán bộ có trình độ cao và công nhân lành nghề thuộc những phần then chốt trong kỹ thuật thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí. Mở rộng việc đào tạo cán bộ dầu khí ở các trường đại học và trung cấp trong nước. Mở trường đào tạo cán bộ trung cấp và công nhân dầu khí ở miền Bắc và miền Nam”; và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 07/07/1988 của Bộ Chính trị đã ra về phương hướng phát triển ngành dầu khí đến năm 2000. Nghị quyết đã nhấn mạnh mục tiêu “xây dựng và đào tạo được một đội ngũ công nhân cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đủ sức từng bước làm chủ được ngành công nghiệp dầu khí, tiến lên tự lực phát triển ngành ở thế kỷ sau”.

Thực hiện Nghị quyết trên, Tổng cục Dầu khí đã thành lập các trường đào tạo đội ngũ công nhân cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đủ sức từng bước làm chủ được ngành công nghiệp dầu khí, gồm các trường cụ thể:

1. Trường Công nhân dầu khí Tân Cầu;

2. Trường Công nhân kỹ thuật dầu khí;

3. Trường Bổ túc cán bộ;

4. Trường Đào tạo cán bộ công nhân cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong