• Chi phí năng lượng mặt trời tăng vọt trong năm 2021

    Chi phí năng lượng mặt trời tăng vọt trong năm 2021

    Chi phí năng lượng giảm là động lực chính thúc đẩy việc áp dụng năng lượng mặt trời, nhưng thực tế năm 2021 với giá cả nhiên liệu hóa thạch đã tăng vọt khi những thách thức kinh tế rộng lớn, bao gồm cả những ...