Rà soát hồ sơ trình, nội dung dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển

08:55 | 10/04/2024

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ trình, nội dung dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.
Rà soát hồ sơ trình, nội dung dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển
Việc giao khu vực biển là rất nhạy cảm, do vậy không phân cấp cho huyện, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 145/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển.

Về phương pháp xác định giá đất, Phó Thủ tướng tán thành ý kiến của Bộ Tài chính, các chuyên gia. Việc xác định giá đất đã được quy định đầy đủ tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 của Chính phủ. Do đó, yêu cầu dẫn chiếu áp dụng các quy định tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính có ý kiến điều khoản chuyển tiếp (Điều 11) là nội dung mới, chưa được Bộ Tư pháp thẩm định. Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát kỹ toàn bộ nội dung của Điều 11, thống nhất phương án xử lý, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Về khoản 3 Điều 4, Phó Thủ tướng đồng ý với ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tham dự cuộc họp. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hoàn thiện quy định về cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất liên quan, chỉ tiêu sử dụng đất đối với các dự án lấn biển đã hoàn thành lấn biển, đảm bảo cơ sở pháp lý, chặt chẽ, khả thi.

Về Điều 6 quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển, Phó Thủ tướng đồng ý với ý kiến của các đại biểu việc giao khu vực biển là rất nhạy cảm, do vậy không phân cấp cho huyện. Thống nhất với nội dung quy định về vấn đề này tại dự thảo căn cứ vào quy mô, mức độ dự án.

Về khoản 3 Điều 7 quy định về đường triều kiệt, Phó Thủ tướng đồng ý với ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo hướng cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh xác định đường triều kiệt, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Vấn đề chủ trương đầu tư cần tách ra theo các quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, luật đấu thầu; cần bổ sung 01 điều cho rõ ràng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát đảm bảo thống nhất với các quy định của pháp luật về xây dựng.

Về dự toán kinh phí lấn biển, Phó Thủ tướng đồng ý bổ sung chi phí khác và chi phí liên quan đến lãi vay.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện đầy đủ kết luận nêu trên, nghiên cứu kỹ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, rà soát hồ sơ trình, nội dung dự thảo Nghị định hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật liên quan, Quy chế làm việc của Chính phủ, bám sát quy định tại Điều 190 Luật Đất đai 2024, đảm bảo dự thảo Nghị định có tính khả thi cao.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình Chính phủ, nội dung Tờ trình phải nêu rõ nội dung cũ và đề xuất sửa đổi mới, lý do đề xuất sửa đổi; chỉ lấy ý kiến Thành viên Chính phủ những chính sách mới;...

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

PV

chinhphu.vn