Dự án Luật Đất đai sẽ sửa đổi những nội dung nào?

10:05 | 20/09/2021

|
Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT) Trần Hồng Hà ban hành để đảm bảo tiến độ việc xây dựng luật.
Cần Thơ: Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đaiCần Thơ: Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai
Bộ TNMT công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đất đaiBộ TNMT công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đất đai
Dự án Luật Đất đai sẽ sửa đổi những nội dung nào?
Dự án Luật Đất đai sẽ sửa đổi những nội dung nào?

Theo Kế hoạch, cuối tháng 10/2021, nội dung dự thảo luật Đất đai sửa đổi được Bộ TN-MT lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động của luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ này và Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Sau đó, Bộ TN-MT sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ trước ngày 10/1/2022.

Nội dung Kế hoạch cũng cho hay, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2022 trước 15/4/2022.

Theo Bộ TN-MT, kế hoạch yêu cầu thành lập 8 nhóm để giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện trong suốt quá trình xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với các nội dung như: chỉ đạo, điều hành chung việc xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), tổ chức xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội - môi trường, tác động về giới của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…

Trong đó, tập trung vào các nội dung sửa đổi của Luật gồm:

Đề xuất sửa đổi các quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai; tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa luật Đất đai với các luật khác có liên quan.

Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định của luật Đất đai và các luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo nâng cao chất lượng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phân loại đất; chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

Ngoài ra, sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nạo, tố cáo, tranh chấp về đất đai; giám sát quản lý và sử dụng đất.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Vietnamfinance.vn

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong