Đổi tên thành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

14:12 | 17/10/2021

|
Đảng bộ Tập đoàn có 26 tổ chức trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở và 2 chi bộ trực thuộc với trên 2.000 đảng viên.
Đổi tên thành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ngày nay/Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngày 19/08/2006 Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và quyết định thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 16/11/2006 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đã có quyết định đổi tên Ban Cán sự đảng Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành Ban Cán sự Đảng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và chỉ định thành phần Ban Cán sự.

Ban Cán sự đảng có nhiệm vụ lãnh đạo, định hướng phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, công tác tổ chức, cán bộ và phối hợp chỉ đạo công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong toàn Tập đoàn.

Ngày 18/09/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 84-QĐ/TW về việc kết thúc hoạt động của Ban Cán sự đảng Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt, theo đó Ban Cán sự đảng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kết thúc hoạt động. Một số nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Tập đoàn được chuyển về Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện.

Ngày 22/01/2007 Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương quyết định đổi tên Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành Đảng bộ cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đảng bộ cơ quan Tập đoàn (mở rộng) là Đảng bộ cấp trên cơ sở, bao gồm các chi bộ các Ban/Văn phòng thuộc cơ quan Tập đoàn và 6 Đảng bộ của 6 đơn vị dầu khí hoạt động trong khu vực Hà Nội. Đảng bộ cơ quan Tập đoàn trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (trước đó là Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương).

Tổ chức đảng trong các đơn vị thành viên khác của Tập đoàn tiếp tục trực thuộc Đảng bộ các địa phương, tỉnh, thành phố nơi đơn vị có trụ sở chính.

Ngày 15/06/2007, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương quyết định đổi tên Đảng bộ cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 26/09/2007, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương quyết định chuyển Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lấy tên là Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (trên cơ sở sắp xếp lại Đảng bộ cơ quan mở rộng, thành lập mới các Đảng bộ, như Đảng bộ Tổng công ty Điện lực dầu khí; Chi/Đảng bộ tại một số liên doanh, công ty, tổng công ty mới thành lập khác); đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gồm 27 Ủy viên trong đó Ban Thường vụ có 9 Ủy viên (Bí thư và 3 Phó Bí thư), Ủy ban Kiểm tra gồm 7 ủy viên.

Ngày 31/10/2007, Ban Tổ chức Trung ương ban hành văn bản chỉ đạo số 2794 - CV/BTCTW về việc chuyển một số nhiệm vụ của Ban Cán sự đảng cho Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện, cụ thể là:

+ Lãnh đạo Đảng bộ và tổ chức đảng các đơn vị thành viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập đoàn kinh tế; thực hiện quyết định của cấp trên về công tác tổ chức, cán bộ và quyết định những vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp.

+ Phối hợp với cấp ủy địa phương (nơi có các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn có trụ sở và sinh hoạt đảng tại địa phương) triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác cán bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đến 01/12/2007, Đảng bộ Tập đoàn có 26 tổ chức trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở và 2 chi bộ trực thuộc với trên 2.000 đảng viên/tổng số gần 24.000 cán bộ công nhân viên chức lao động.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong