Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

14:10 | 12/09/2021

|
Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành để giúp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từng bước nâng cao sức cạnh tranh, trưởng thành trong kinh tế thị trường và tích luỹ thêm kinh nghiệm trong cạnh tranh quốc tế.
Ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt NamNgành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Tập đoàn Dầu khí Việt NamChức năng, nhiệm vụ cơ bản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Sự ra đời của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamSự ra đời của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành gồm các đơn vị sau:

1. Cơ cấu tổ chức, gồm các đơn vị:

- Văn phòng, các phòng, ban tham mưu giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

- Các Ban quản lý dự án do Tập đoàn Dầu khí làm chủ đầu tư;

- Trung tâm Công nghệ tin học;

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Cơ cấu quản lý và điều hành, gồm:

- Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là người đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tập đoàn, có tối đa 9 thành viên, trong đó có 01 thành viên là đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương và 1 thành viên là đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính. Thành viên Hội đồng Quản trị do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ Công Thương;

- Ban Kiểm soát Tập đoàn do Hội đồng Quản trị Tập đoàn bổ nhiệm và có tối đa 5 thành viên trong đó Trưởng ban Kiểm soát là thành viên Hội đồng Quản trị;

- Tổng Giám đốc Tập đoàn do Hội đồng Quản trị Tập đoàn bổ nhiệm sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

- Giúp việc Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng do Hội đồng Quản trị Tập đoàn bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

- Bộ máy giúp việc Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn có Văn phòng và các ban chức năng tham mưu.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
bidv-smart-banking