Bến Tre: Tích cực triển khai Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2022-2030

19:20 | 05/09/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2022-2030, UBND tỉnh Bến Tre đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện đề án; xây dựng kế hoạch triển khai đề án khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch cụ thể.
Bến Tre: Ráo riết trong công tác chi bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2Bến Tre: Ráo riết trong công tác chi bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2
Bến Tre: Giao trách nhiệm thực hiện tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCNBến Tre: Giao trách nhiệm thực hiện tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN
Tích cực triển khai Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2022 – 2030 tại tỉnh Bến Tre

Tích cực triển khai Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2022-2030 tại tỉnh Bến Tre/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo đó, hàng năm sẽ tiến hành sơ, tổng kết kết quả thực hiện đề án và kịp thời đề xuất, kiến nghị trình UBND tỉnh quyết định những vấn đề phát sinh, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề án. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong sản xuất thủy sản; tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thủy sản. Xây dựng cơ chế phòng ngừa, chủ động ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động thủy sản; điều tra đánh giá nguồn ô nhiễm, lượng chất thải từ các hoạt động sản xuất thủy sản và đề xuất giải pháp quản lý; điều tra, đánh giá, kiểm kê nguồn lợi tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, cần ứng dụng công nghệ viễn thám GIS, 4.0 vào hệ thống quan trắc, cảnh báo; thực hiện quan trắc môi trường tự động phục vụ quản lý ngành thủy sản. Điều tra, đánh giá thực trạng công nghệ, áp dụng công nghệ trong xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, chế biến thủy sản và đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý chất thải trong sản xuất thủy sản.

Đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch quản lý môi trường, kiểm soát chất thải từ các hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre; xây dựng các mô hình kiểm soát chất thải từ các hoạt động thủy sản; mô hình kinh tế tuần hoàn trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ thủy sản tại địa phương. Chủ động tham mưu lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; lồng ghép vào các chương trình, dự án, đề án có liên quan do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

Thêm vào đó cần nghiên cứu tham mưu cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác, sử dụng, đầu tư, duy trì phát triển nguồn lợi tự nhiên thủy sản; huy động, xã hội hóa nguồn lực trong bảo vệ môi trường thủy sản; tham mưu rà soát, bổ sung các chính sách mang tính đặc thù của môi trường thủy sản để thúc đẩy các mô hình xanh, sạch, kinh tế tuần hoàn trong hoạt động thủy sản. Xây dựng, cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu môi trường ngành thủy sản.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Thùy Dung (t/h)