• Tĩnh tâm tìm đường giải thoát cho Tòa nhà 8B Lê Trực!

    Tĩnh tâm tìm đường giải thoát cho Tòa nhà 8B Lê Trực!

    Chưa tính đến thiệt hại về tinh thần, chỉ riêng về vật chất thôi, cũng trên dưới nghìn tỷ đấy! Con số này không hề nhỏ đối với ngân sách thành phố hiện nay và với trách nhiệm bồi thường của các công chức gây ...