Quá trình chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu

14:10 | 13/09/2021

|
Sau khi chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên, Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn trước khi chuyển đổi.
Quá trình chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 18/06/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 924/QĐ-TTg chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Trong khi chờ đợi quyết định bổ nhiệm mới của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy định trong Quyết định nói trên, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Chủ tịch và thành viên của Hội đồng Thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 13/09/2010, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2229/QĐ-DKVN về việc thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng Thành viên.

Theo đề nghị của Bộ Công Thương và của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2031/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 về việc bổ nhiệm Hội đồng Thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để bổ nhiệm Tổng Giám đốc và quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
bidv-smart-banking